XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ THOẢ THỎA THUẬN GIỮA NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG ("EULA") NÀY TRƯỚC KHI TẢI VỀ, CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 9PM ("ỨNG DỤNG"). BẰNG CÁCH TẢI VỀ, CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN CHẤP NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC EULA NÀY, BẠN HIỂU NÓ, VÀ BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NÓ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA NÀY, XIN ĐỪNG TẢI VỀ, CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

GIẤY PHÉP. Dưới sự tuân thủ các điều khoản của EULA này, 9PM ("Bên Cấp Phép") tại đây cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Ứng dụng được thiết kế để giúp người dùng tìm kiếm và kết nối với bạn bè và người quen mới. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn của nó.

HẠN CHẾ. Bạn không được: (a) sao chép, sửa đổi hoặc phân phối Ứng dụng; (b) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc phân tích Ứng dụng thành mã nguồn; (c) loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc sở hữu khác từ Ứng dụng; (d) sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách thức nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào; hoặc (e) cấp phép, thuê, cho thuê hoặc chuyển nhượng Ứng dụng.

NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. Ứng dụng cho phép người dùng tải lên và chia sẻ nội dung cá nhân của họ, chẳng hạn như hình ảnh, tin nhắn và thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào bạn tải lên hoặc chia sẻ qua Ứng dụng, và rằng Bên Cấp Phép không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào đó.

YÊU CẦU TUỔI. Ứng dụng được dành cho việc sử dụng bởi những cá nhân đã đủ 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không thể sử dụng Ứng dụng mà không có sự đồng ý của một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. Bên Cấp Phép tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

MIỄN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI NÀO, HAY LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ MERCHANTABILITY HOẶC FITNESS CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. BÊN CẤP PHÉP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG ỨNG DỤNG SẼ LUÔN ĐƯỢC SỬ DỤNG MÀ KHÔNG GẶP SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM. TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO, BÊN CẤP PHÉP ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K

Ỳ THIỆT HẠI PHỤ, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP NÀO PHÁT SINH RA DO VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, DÙ CÓ THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.

CHẤM DỨT. EULA này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của EULA này. Khi chấm dứt, bạn phải ngừng ngay lập tức việc sử dụng Ứng dụng và xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng.

LUẬT PHÁP ÁP DỤNG. EULA này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của pháp lý mà Bên Cấp Phép đặt trụ sở, mà không cần phải áp dụng nguyên tắc về mâu thuẫn luật pháp.

TOÀN BỘ THOẢ THUẬN. EULA này tạo thành toàn bộ thoả thuận giữa bạn và Bên Cấp Phép liên quan đến Ứng dụng và thay thế tất cả các hiểu biết trước đó hoặc đồng thời về chủ đề như vậy. Không có sửa đổi hoặc điều chỉnh nào của EULA này sẽ có hiệu lực trừ khi được viết và ký bởi Bên Cấp Phép.

THÔNG TIN LIÊN HỆ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về EULA này, hoặc nếu bạn cần liên hệ với Bên Cấp Phép vì bất kỳ lý do nào, vui lòng gửi email đến contact@9pm.io. Bằng cách nhấn nút "Tôi Đồng Ý" hoặc bằng cách tải về, cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng bạn