ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho ứng dụng 9PM (gọi là "Ứng dụng") trên các thiết bị di động được tạo bởi 9PM (gọi là "Nhà cung cấp Dịch vụ") như một dịch vụ miễn phí.

Khi bạn tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn tự động đồng ý với các điều khoản sau đây. Rất đề nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng Ứng dụng. Sao chép trái phép, sửa đổi của Ứng dụng, bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc các thương hiệu của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Mọi cố gắng để trích xuất mã nguồn của Ứng dụng, dịch Ứng dụng sang các ngôn ngữ khác, hoặc tạo ra các phiên bản phát sinh đều không được phép. Tất cả các thương hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng vẫn là tài sản của Nhà cung cấp Dịch vụ.

Nhà cung cấp Dịch vụ cam kết đảm bảo rằng Ứng dụng là hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Do đó, họ có quyền sửa đổi Ứng dụng hoặc thu phí cho dịch vụ của họ vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào. Nhà cung cấp Dịch vụ cam kết rằng bất kỳ phí nào cho Ứng dụng hoặc các dịch vụ của nó sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn.

Ứng dụng lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ để cung cấp Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của điện thoại của bạn và quyền truy cập vào Ứng dụng. Nhà cung cấp Dịch vụ mạnh mẽ khuyến cáo không nên jailbreak hoặc root điện thoại của bạn, điều này liên quan đến việc loại bỏ các hạn chế và giới hạn phần mềm được áp đặt bởi hệ điều hành chính thức của thiết bị của bạn. Những hành động như vậy có thể làm phơi nhiễm điện thoại của bạn cho phần mềm độc hại, virus, chương trình độc hại, làm nguy hiểm cho tính bảo mật của điện thoại của bạn và có thể dẫn đến việc Ứng dụng không hoạt động chính xác hoặc không hoạt động.

Vui lòng lưu ý rằng Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có các Điều khoản và Điều kiện riêng. Dưới đây là các liên kết đến Điều khoản và Điều kiện của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi Ứng dụng:

Vui lòng nhớ rằng Nhà cung cấp Dịch vụ không chịu trách nhiệm cho một số khía cạnh. Một số chức năng của Ứng dụng yêu cầu kết nối internet hoạt động, có thể là Wi-Fi hoặc do nhà cung cấp mạng di động của bạn cung cấp. Nhà cung cấp Dịch vụ không thể chịu trách nhiệm nếu Ứng dụng không hoạt động ở mức độ đầy đủ do thiếu truy cập Wi-Fi hoặc nếu bạn đã tiêu thụ hết dung lượng dữ liệu của mình.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng ngoài khu vực Wi-Fi, vui lòng nhớ rằng các điều khoản thỏa thuận của nhà cung cấp mạng di động của bạn vẫn áp dụng. Do đó, bạn có thể phải chịu các khoản phí từ nhà cung cấp di động của bạn cho việc sử dụng dữ liệu trong quá trình kết nối với ứng dụng hoặc các khoản phí của bên thứ ba khác. Bằng cách sử dụng ứng dụng, bạn chấp nhận trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí n

ào như vậy, bao gồm cả các khoản phí dữ liệu roaming nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài lãnh thổ nhà của bạn (ví dụ: khu vực hoặc quốc gia) mà không tắt chế độ dữ liệu roaming. Nếu bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho thiết bị mà bạn đang sử dụng ứng dụng, họ sẽ cho rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ người thanh toán hóa đơn.

Tương tự, Nhà cung cấp Dịch vụ không thể luôn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng của bạn với ứng dụng. Ví dụ, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị của bạn vẫn được sạc. Nếu thiết bị của bạn hết pin và bạn không thể truy cập Dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ không thể chịu trách nhiệm.

Về trách nhiệm của Nhà cung cấp Dịch vụ đối với việc sử dụng của bạn với ứng dụng, quan trọng là lưu ý rằng trong khi họ cố gắng đảm bảo rằng nó luôn được cập nhật và chính xác, họ phụ thuộc vào bên thứ ba để cung cấp thông tin cho họ để họ có thể làm nó có sẵn cho bạn. Nhà cung cấp Dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà bạn trải qua do hoàn toàn phụ thuộc vào chức năng này của ứng dụng.

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể muốn cập nhật ứng dụng vào một số thời điểm. Ứng dụng hiện đang có sẵn theo yêu cầu cho hệ điều hành (và cho bất kỳ hệ thống bổ sung nào họ quyết định mở rộng khả dụng của ứng dụng tới) có thể thay đổi, và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Nhà cung cấp Dịch vụ không đảm bảo rằng họ sẽ luôn cập nhật ứng dụng để nó phù hợp với bạn và/hoặc tương thích với phiên bản hệ điều hành cụ thể được cài đặt trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, bạn đồng ý luôn chấp nhận các bản cập nhật cho ứng dụng khi được cung cấp cho bạn. Nhà cung cấp Dịch vụ cũng có thể muốn ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng nó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo chấm dứt cho bạn. Trừ khi họ thông báo cho bạn khác, sau bất kỳ chấm dứt nào, (a) các quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong những điều khoản này sẽ kết thúc; (b) bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa nó khỏi thiết bị của bạn.

Thay Đổi trong Các Điều khoản và Điều kiện này

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể định kỳ cập nhật các Điều khoản và Điều kiện của họ. Do đó, bạn được khuyến khích xem lại trang này thường xuyên để biết các thay đổi. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng các Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này.

Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ ngày 02/04/2024.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các Điều khoản và Điều kiện, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ qua địa chỉ email contact@cheeka.io.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Cheeka.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.