Chính sách Quyền riêng tư của 9PM

Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho ứng dụng 9PM (gọi là "Ứng dụng") trên các thiết bị di động được tạo bởi 9PM (gọi là "Nhà cung cấp Dịch vụ") như một dịch vụ miễn phí. Dịch vụ này được dùng "NHƯ VẬY".

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Ứng dụng thu thập thông tin khi bạn tải và sử dụng nó. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP)
  • Các trang của Ứng dụng mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian dành cho các trang đó
  • Thời gian dành cho Ứng dụng
  • Hệ điều hành bạn sử dụng trên thiết bị di động của bạn

Ứng dụng không thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn.

  • Phân tích và Cải thiện: Dữ liệu vị trí tổng hợp và ẩn danh giúp Nhà cung cấp Dịch vụ phân tích hành vi người dùng, xác định xu hướng và cải thiện hiệu suất và chức năng chung của Ứng dụng.
  • Dịch vụ của Bên Thứ Ba: Định kỳ, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể truyền dữ liệu vị trí ẩn danh cho các dịch vụ bên ngoài. Các dịch vụ này hỗ trợ họ cải thiện Ứng dụng và tối ưu hóa các ưu đãi của họ.

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên lạc với bạn từ thời gian này đến thời gian khác để cung cấp thông tin quan trọng, thông báo cần thiết và khuyến mãi tiếp thị.

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Ứng dụng, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như Email. Thông tin mà Nhà cung cấp Dịch vụ yêu cầu sẽ được giữ lại và sử dụng như mô tả trong chính sách bảo mật này.

Quyền Truy Cập của Bên Thứ Ba

Chỉ có dữ liệu được tổng hợp và ẩn danh được truyền định kỳ cho các dịch vụ bên ngoài để giúp Nhà cung cấp Dịch vụ cải thiện Ứng dụng và dịch vụ của họ. Nhà cung cấp Dịch vụ có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba theo cách được mô tả trong tuyên bố bảo mật này.

Vui lòng lưu ý rằng Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có Chính sách Bảo mật riêng về việc xử lý dữ liệu. Dưới đây là các liên kết đến Chính sách Bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi Ứng dụng:

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể tiết lộ Thông tin do Người dùng Cung cấp và Tự Động Thu Thập:

  • khi yêu cầu theo luật pháp, như để tuân thủ lệnh tạm giữ hoặc quy trình pháp lý tương tự;
  • khi họ tin tưởng một cách tốt đẹp rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ, bảo vệ an toàn của bạn hoặc an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ;
  • với các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của họ làm việc thay mặt cho họ, không có sử dụng độc lập của thông tin mà chúng tôi tiết lộ cho họ và đã đồng ý tuân theo các quy định được nêu trong tuyên bố bảo mật này.

Quyền Từ Chối

Bạn có thể ngừng tất cả việc thu thập thông tin bằng Ứng dụng một cách dễ dàng bằng cách gỡ bỏ nó. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn có thể có như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua thị trường hoặc mạng lưới ứng dụng di động.

Chính sách Lưu trữ Dữ liệu

Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ giữ lại dữ liệu được người dùng cung cấp trong thời gian bạn sử dụng Ứng dụng và một khoảng thời gian hợp lý sau đó. Nếu bạn muốn họ xóa Dữ liệu do Người dùng Cung cấp mà bạn đã cung cấp qua Ứng dụng, vui lòng liên hệ với họ tại contact@cheeka.io và họ sẽ phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý.

Trẻ em

Nhà cung cấp Dịch vụ không sử dụng Ứng dụng để có ý định lấy dữ liệu từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc tiếp thị đến họ.

Ứng dụng không dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nhà cung cấp Dịch vụ không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ phát hiện ra rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân, họ sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của họ. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ (contact@cheeka.io) để họ có thể thực hiện các biện pháp cần thiết.

Bảo mật

Nhà cung cấp Dịch vụ quan tâm đến việc bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn. Họ cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà họ xử lý và duy trì.

Thay Đổi

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác vì bất kỳ lý do nào. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật bằng cách cập nhật trang này với Chính sách Bảo mật mới. Bạn được khuyến khích thường xuyên kiểm tra Chính sách Bảo mật này vì việc tiếp tục sử dụng được coi là chấp thuận tất cả các thay đổi.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 02/04/2024

Sự Đồng Ý của Bạn

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin của bạn theo như đã được mô tả trong Chính sách Bảo mật này vào lúc này và sau này khi có sự thay đổi từ chúng tôi.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư khi sử dụng Ứng dụng hoặc có câu hỏi về các thực tiễn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ qua email tại contact@cheeka.io.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Cheeka.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.